Novinky - únor 2020

Vážení klienti a obchodní partneři,

v současném světě, a zejména tom obchodním, běží čas kosmickou rychlostí a je nad lidské síly udržet přehled o všem aktuálním dění. S ohledem na to přicházíme s novou službou, která by Vám měla usnadnit orientaci v zásadních aktuálních událostech a zejména změnách a novelizacích ve světě práva. Kéž Vám tedy dobře slouží, v případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se na nás samozřejmě neváhejte obrátit.

Únor 2020

Víte že jsou nové podmínky INCOTERMS?

Dne 1. 1. 2020 nabyly účinnosti nové obchodně dodavatelské podmínky Mezinárodní obchodní komory INCOTERMS 2020. Oproti předchozí verzi (INCOTERMS 2010) obsahují řadu změn – mění se obsah oblíbené dodací podmínky FCA, z původního DAT je nově DPU a vyjasňují se rozdíly oproti DAP atd. Doporučujeme zkontrolovat využívání odkazů na INCOTERMS v objednávkách a smlouvách s ohledem na možnou nejasnost z důvodu rozdílnosti verzí 2010 a 2020.

 

Chystáte se rozdělit zisk a uplynulo již více než 6 měsíců od konce účetního období? A vadí to?

Až donedávna v tomto směru platila judikatura založená rozsudkem Nejvyššího soudu z roku 2009, podle kterého je třeba rozdělit zisk nejpozději do 6 měsíců od konce účetního období. S ohledem na oblíbené datum schvalování účetní závěrky v polovině roku to působilo nemalé problémy. V březnu 2019 ale Nejvyšší soud obrátil a na základě jeho nového judikátu lze (počínaje 1. 1. 2014) jako podklad pro rozdělení zisku použít účetní závěrku až do konce (následujícího) účetního období.

 

Víte kdy můžete u soudu použít kamerový záznam?

Dlouhodobě panuje nesoulad zájmu na ochraně soukromí jednotlivce a na ochraně bezpečnosti a majetku kamerovým systémem. Obecně v tomto směru vítězí spíše ochrana soukromí, ale postupující judikaturu se začínají vyjasňovat podmínky použití záznamů různého druhu. Nově například Nejvyšší soud judikoval, že u soudu lze použít i tajně pořízený audio nebo video záznam, pokud má vést k prokázání skutečností, které nelze prokázat jinak, a pokud nejsou dány jiné důvody pro upřednostnění práva na soukromí.

Obchodujete s Brity? BREXIT

K 31. 1. 2020 opustilo oficiálně Spojené království Evropskou unii a nyní již tak není otázka jestli dojde k právní rozluce, ale kdy a jak. S ohledem na to doporučujeme v případě uzavírání jakýchkoliv právních vztahů se subjekty v UK sjednávat „brexitovou“ doložku umožňující přinejmenším ukončení smlouvy, pokud ze sjednaných podmínek EU a UK vyplynou povinnosti ovlivňující základní práva a povinnosti takových smluv, například celní povinnost a podobně.

Neuplynulo členům vašich orgánů funkční období?

V souvislosti s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2014, změnila řada korporací (společností, společenství vlastníků jednotek, zapsaných spolků…) své zakladatelské dokumenty a při této změně také převolila členy svých orgánů. Velká část společností zvolila nové členy na 5 let. V loňském roce přitom uplynulo 5 let a čím dál častěji se setkáváme s tím, že do konce funkčního období nedošlo k nové volbě členů orgánů. Doporučujeme proto zkontrolovat funkční období všech členů orgánů – uplynutí volebního období může mít velmi negativní následky konče až potenciální neplatností jednání takových osob za společnost.

Víte jak správně zkombinovat znění objednávky, dodacího listu, předávacího protokolu, manuálu údržby a dalších obchodních dokumentů tak, abyste minimalizovali rizika plynoucí z nezaplacení ceny, neoprávněných reklamací, neplatných zápočtů a nebo naopak nereagování na reklamace, prodlení, neplnění zadání a podobně?

Podle našich aktuální zkušeností je už většina spotřebitelů, podnikatelů i jejich zaměstnanců poměrně zdatná v základních pojmech běžného obchodního vztahu a často i v tom, jak správně by měla vypadat například smlouva o dílo. Mimořádně často, prakticky denně, se ale setkáváme s hlubokým nepochopením používání jednotlivých dokumentů a jejich vzájemné vazby. Kdy už je objednávka závazná? Stačí ji poslat emailem? A co když si vzpomenu, že bych chtěl nějakou změnu? Co když mi dodavatel poslal v příloze emailu své dodací podmínky? A co když jsem dostal fakturu s ujednáním o smluvní pokutě? Když s fakturou nesouhlasím, musím ji zaslat zpět? A musím platit za dílo, které není hotové, nebo má vady? Můžu si na opravu pozvat i jinou firmu, když dodavatel nereaguje? A co když mi někdo reklamuje vadu, kterou si způsobil sám nesprávným používáním?
Sebelepší (i sebedražší) dokumenty jsou přitom zpravidla naprosto k ničemu, pokud nejsou správně používány. Dovolujeme si Vám proto doporučit dobře připravené dokumenty (vzájemně provázané) doplnit o pravidelná školení odpovědných osob (obchodníků, logistiky, kvalitářů … ale v základu třebas i mistrů, prodavačů a podobně), která byť v minimálním rozsahu mají daleko větší přínos, než samotné dokumenty.

Orientujete se v tom, jaký máte majetek a jak o něj pečovat, abyste předešli škodám a trestní odpovědnosti?

Poměrně alibistický přístup kontrol IBP v praxi čím dál častěji vede k formalistickým zjištěním porušení předpisů o bezpečnosti práce, a to mnohdy pouze v „dokumentární“ rovině, tedy v nedodržení vedení provozních deníků, provádění pravidelných revizí, údržby, každodenní kontroly, odpovídajícího poučení zaměstnanců a podobně. Není ani divu, protože zatímco rozsah povinné administrativy neustále roste, odraz v konkrétní péči o majetek to zpravidla s ohledem na značnou organizační náročnost a naprosto nedestruktivní důsledky odchodu každého odpovědného zaměstnance nemá. Ruku na srdce, i řada velkých společností dosud eviduje majetek a jeho „správu“ v excelové tabulce. Přitom v době pokročilých informačních technologií jsou k dispozici poměrně inovativní, levná a účinná řešení kombinace vhodného softwaru a systému právních dokumentů a smluv eliminujících valnou většinu rizik, jako jsou nejen pracovní úrazy a havárie samy o sobě, ale také sekundární nepřiznání pojistného plnění či jeho vracení ze zákonného pojištění zaměstnanců, a nebo v nejhorším případě i trestní odpovědnost.

Pokud Vás uvedené aktuální náměty oslovily, prosím použijte (jako bezplatnou součást našich služeb) dle vlastního uvážení. Ve všech shora popsaných záležitostech (a nejen v nich) jsme Vám současně plně k dispozici, ať už pro osobní projednání, školení, nebo samozřejmě i řešení konkrétních situací.