Novinky (nejen) o COVID-19

Vážení klienti a obchodní partneři, přicházíme s dalším stručným přehledem právních aktualit jak ve vztahu k pandemii COVID-19,tak souvisejícím opatřením vlády a ministerstev, tak k související ekonomické krizi.

V minulém emailu jsme Vás informovali o projednávaném znění některých opatření - řada z nich postoupila v legislativním procesu a doznala řady změn. Nejprve tak předkládáme aktualizaci k těmto opatřením:

Pětadvacítka "záchranný program pro OSVČ"

Příslušný zákon už byl schválen a ke 14. 4. 2020 nabyl účinnosti, došlo ale k podstatné úpravě pravidel - nově tak má nárok na kompenzační bonus ve výši až 25.000,- Kč každá OSVČ, která:

 

Vykonávaná činnost je činností hlavní.

Může jít i o činnost vedlejší, pokud však OSVČ současně nevykonává zaměstnání, ale třeba pobírá invalidní nebo starobní důchod, je na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečuje o zdravotně postiženou osobu, nebo jde o studenta připravujícího se na budoucí povolání.

 

OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020.

Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019(sezónní podnikání).

 

OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou,

a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Žádá se prostřednictví daňového portálu ZDE. Žádat lze do 30. 6. 2020.

Momentálně už se projednává i tzv. druhé bonusové období, tedy možnost žádat o dalších 500 Kčza každý den od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020.

 

Antivirus "program ochrany zaměstnanosti"

Program stále běží - žádost a podrobnosti najdete ZDE

Jeho využití v případě snížení odbytu jako překážky na straně zaměstnavatele rozhodně doporučujeme - jakkoliv jsou zatím výsledky rozporuplné, jedná se o jeden z mála možných zdrojů financování zaměstnanců.

 

Otevření některých obchodů

Pro úplnost dodáváme jako notorietu odkaz na "plán" vlády na uvolňování opatření – podrobnosti jsou uveden ZDE. Lze očekávat že konkrétní podmínky se budou v průběhu času ještě měnit - prozatím platilo, že skutečný rozsah konkrétního uvolnění byl jasný teprve den předem.

 

OSVČ při úvěru jako spotřebitel

(ST811) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta. Ve finální verzi zavádí zejména pravidlo, že u prodlení delšího než 90 dnů se platí už jen úrok z prodlení v zákonné výši - případné ostatní poplatky jsou neplatné.

 

Nemožnost ukončit jednostranně nájemní smlouvu

(ST815 a 816) Oba návrhy vrátil Senát sněmovně zpět s pozměňovacími návrhy, z nichž asi nejpodstatnější je návrh, aby stát zajišťoval 80% dlužného nájemného. Nadále by tak platilo, že tíhu chybějících 3 nájmů ponese pronajímatel, už by tak ale alespoň nenesl celou odpovědnost za platební neschopnost (úpadek) nájemce.

Nyní bude následovat znovu projednání sněmovnou.

 

Prominutí lhůt v soudních řízeních

(ST807) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta.

Pokud účastník řízení zmeškal lhůtu z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření, může žádat o její prominutí, a to až do určité lhůty po skončení mimořádného opatření a nouzového stavu (v případě civilních řízení do 15 dnů).

 

Zmírnění přísnosti insolvence

(ST807) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta.

Ve výsledku platí, že:

 • od účinnosti (ještě nenastala) do uplynutí 6 měsíců od skončení mimořádného opatření neplatí věta: Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou -podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku." Ledaže úpadek nastal už před účinností nebo nebyl převážně způsoben epidemií.
 • k insolvenčním návrhům podaným věřitelem od účinnosti zákona do 31. 8. 2020 se nepřihlíží.
 • se uvolňuje přísnost splátek v oddlužení
 • k oddlužení dojde i pokud nebude splaceno 30% závazků, pokud nezaviněno dlužníkem (nezavinění se předpokládá)
 • zavádí se možnost dočasně přerušit reorganizační plán
 • zavádí se právo žádat mimořádné moratorium pro dlužníky - podnikatele

Exekuce a výkon rozhodnutí

(ST807) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta.

Ve výsledku platí, že:

 • do 30. 6. 2020 se neprovádí výkon rozhodnutí (ani exekuce) prodejem movitých věcí (kromě exekucí pro výživné, pohledávky z ublížení na zdraví a z úmyslných trestných činů)
 • do 30. 6. 2020 se neprovádí výkon rozhodnutí (ani exekuce) prodejem nemovitých věcí, kde má povinný trvalý pobyt (kromě exekucí pro výživné, pohledávky z ublížení na zdraví a z úmyslných trestných činů)
 • do 31. 12. 2020 činí nezabavitelné minimum na účtech čtyřnásobek životního minima (dosud to byl dvojnásobek)
 • do budoucna se stanovuje minimální výše pohledávky, pro kterou lze provést prodej nemovitých věcí, kde má povinný trvalý pobyt (kromě exekucí pro výživné, pohledávky z ublížení na zdraví a z úmyslných trestných činů) na částku 100.000,- Kč
 • Prodlení po 12. 3. 2020

(ST807) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta.

Nově se zavádí zcela samostatné ustanovení zákona, podle kterého za jakékoliv prodlení z peněžitého dluhu, které vzniklo po 12. 3. 2020, náleží věřiteli navíc pouze sankce do výše zákonného úroku z prodlení (tedy žádné jiné sankce), pokud dlužník prokáže, že že mu omezení plynoucí z mimořádného opatření při epidemii znemožnilo nebo podstatně ztížilo včasné splnění peněžitého dluhu.

 

Způsob vedení společností a funkční období

(ST807) Bylo schváleno Senátem a předpokládá se podpis prezidenta.

Ve výsledku tak:

 • orgány všech společností mohou jednat písemně nebo s využitím technických prostředků (skype, email a podobně)
 • pokud dojde k uplynutí funkčního období člena orgánu, prodlužuje se toto funkční období až do uplynutí 3 měsíců od skončení mimořádných opatření
 • termín projednání účetní závěrky za předchozí rok se prodlužuje až do uplynutí 3 měsíců od ukončení mimořádných opatření

 

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Vláda aktuálně projednává možnost úplného zrušení daně z nabytí nemovitostí - jedná se o krok dlouhodobě projednávaný a podporovaný shodou napříč politickým spektrem, takže šance na jeho prosazení jsou větší než obvykle. Zatím je předčasné na zrušení daně spoléhat, ale prozatím stojí za zmínku sdělení vlády, že pokud by se zrušení prosadilo, pak by se vztáhlo nejen na převody nemovitostí po účinnosti příslušného zákona, ale na všechny převody s daní splatnou od 31. 3. 2020 (tedy až převody z prosince 2019).

Aktuální informace jsou prozatím uvedeny pouze v tiskové zprávě ZDE.

Jakmile budou uvedené zákony (popřípadě očekávané další zákony na podporu podnikání) schváleny, budeme Vás informovat o finálním znění.

 

Víte že...

 

...od 1. 1. 2020 platí nové podmínky INCOTERMS 2020?

oproti předchozí verzi (INCOTERMS 2010) obsahují řadu změn – mění se obsah oblíbené dodací podmínky FCA, z původního DAT je nově DPU a vyjasňují se rozdíly oproti DAP atd.

...veškeré smlouvy je vhodné doplnit o pandemickou doložku?

v době, kdy už je znám výskyt pandemie, nelze z ní plynoucí omezení považovat za vyšší moc – veškerá práva a povinnosti tak do budoucna musejí být sjednány

...můžete rozdělit zisk i na základě účetní závěrky starší než 6 měsíců?

jasno v v dlouhodobě nejednotně vykládané problematice učinil až judikát Nejvyššího soudu

...přínos právního školení zaměstnanců je větší, než dobrých smluv?

z dlouhodobého hlediska vznikají daleko větší škody (a daleko snadněji) při nesprávném používání sebelepších dokumentů, než při využívání nedokonalých dokumentů právně proškolenými zaměstnanci

Výše popsané uvádíme co možná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, bohužel samozřejmě za cenu podrobnosti. Pokud máte v čemkoliv jakékoliv nejasnosti, prosím neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám případné nejasnosti vysvětlíme, doplníme, popřípadě samozřejmě zařídíme a vyřešíme. Jakmile budou k dispozici jakékoliv další podstatné informace, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

 

kolektiv advokátní kanceláře Mgr. Davida Běhala - Fügnerovo nábřeží 2809, 760 01 Zlín

M: +420 602 779 658 - T: +420 577 220 890 - E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.