Evidence skutečných majitelů

Vážení klienti a obchodní partneři, tentokrát se na vás obracíme na základě množících se dotazů z vaší strany s aktuálními informacemi týkajícími se blížící se změny tzv. evidence skutečných majitelů.

Evidence skutečných majitelů

K 1. 6. 2021 nabývá účinnosti zbrusu nový zákon o evidenci skutečných majitelů, kterým dochází k implementaci změnové směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice zvané AML směrnice. Tímto zákonem, jak jsme předpokládali a již dříve vás informovali, dochází k významnému zpřísnění pravidel pro evidenci skutečných majitelů právnických osob. Celý zákon je poměrně krátký, jeho dosah ale poměrně rozsáhlý, proto si vám dovolujeme pro snadnější orientaci předložit alespoň to nejpodstatnější, co by vás mohlo zajímat:

Kdo je nově povinen hlásit tzv. skutečné majitele?

Povinnost získávat a zaznamenávat o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání úplné, přesné a aktuální údaje má každá právnická osoba, která má skutečného majitele, nebo svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení u zahraničního svěřenského fondu právního uspořádání (tedy v podstatě každá právnická osoba), v zákoně se těmto subjektům dále říká "evidující osoba."

Jaké osoby musíme do evidence hlásit?

Evidující osoba je povinna zapsat (podáním návrhu na předepsaném formuláři) do evidence skutečných majitelů údaje každého koncového příjemce, tedy každá osoby, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává. Tedy obráceně, osoby s podílem menším než 25 % evidující osoba zapisovat nemusí.

Musíme hlásit i společníky zapsané do obchodního rejstříku?

Ne. V případě společností s ručením omezeným (se společníky zapsanými v obchodním rejstříku) se údaje všech společníků s podílem větším než 25 % automaticky propíšou do evidence skutečných majitelů. V případě akciové společnosti se stejně tak propíše do evidence skutečných majitelů jediný akcionář uvedený v obchodním rejstříku.

POZOR!

Pokud jste kdykoliv v minulosti sami provedli zápis do evidence skutečných majitelů, k automatickému průpisu nedojde! Aby k němu došlo, je třeba o to požádat příslušný soud, popřípadě notáře.

Jak se postupuje v případě společníků - jiných právnických osob?

Stejně jako je popsáno výše s tím rozdílem, že se zjišťuje skutečný koncový majitel - pokud tedy má společnost několik společníků - právnických osob, z nichž žádná nemá podíl větší než 25 %, ale více než jednu z nich ovládá jedna osoba, pak by se měla i tato osoba jako skutečný majitel zapsat.

Mají nějaké povinnosti i samotní majitelé?

Ano. Prakticky všechna ustanovení týkající se evidující osoby se přiměřeně použijí na každou osobu skutečného majitele, pokud nesdělí včas potřebné informace evidující osobě. Za neposkytnutí součinnosti pak hrozí pokuta do výše 500 000 Kč.

Kdo může nahlížet do evidence skutečných majitelů?

Jedním s nešťastných důsledků nového zákona je i plně veřejný charakter evidence skutečných majitelů. Ačkoliv zákon rozlišuje několik stupňů a možnosti získávání příslušných výpisů a jejich obsahu, obecně je jednoznačné, že informace o osobách skutečných majitelů může získat každý.

Co nám hrozí, pokud nenavrhneme zápis do evidence?

Jednou z hlavních nepříjemných novinek nového zákona jsou právě sankce za nesplnění povinnosti zapsat údaje do evidence. Evidující osobě v případě nezapsání údajů hrozí pokuta až 500 000 Kč. Stejná sankce hrozí tomu, kdo dle zákona neposkytne potřebnou součinnost evidující osobě, tedy i samotné "povinné osobě" (tedy osobě samotného skutečného majitele). Výhodou však je, že taková pokuta může být uložena až poté, co nedojde k odstranění nedostatku ani na výzvu soudu. Tedy dokud neobdržíte výzvu soudu, žádná pokuta vám za neplnění evidenční povinnosti nehrozí.

Upozornění na závěr

Tragikomické na novém zákoně je i to, že sám předpokládá svoji nedokonalost a chyby. Lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že systém průpisu nebude přinejmenším několik úvodních let fungovat bezchybně a nedostatky systému bohužel nijak nevyviňují samotné evidující osoby ani povinné osoby. Doporučujeme proto minimálně v úvodu zkontrolovat stav evidence skutečných majitelů vaší právnické osoby a případně nastavit vše tak, abyste měli "splněno."

 

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či připomínek se na nás samozřejmě neváhejte obrátit, rádi vám pomůžeme.

 

AND

 

Víte že...

 

...předkupní právo už platí jen pokud vzniklo bez vůle spoluvlastníků?

podle novely občanského zákoníků tak již není třeba nabízet k prodeji svůj podíl přednostně ostatním spoluvlastníkům vyjma případů, kdy spoluvlastnictví vzniklo na základě skutečnosti mimo vůli spoluvlastníků (tedy typicky například děděním).

 

...i smlouvy mezi podnikateli lze posuzovat z hlediska dobrých mravů?

obecně platí dlouhodobě zásada, že dobré mravy se posuzují pouze u smluv mezi nepodnikateli, nebo častěji mezi podnikatelem a nepodnikatelem, přičemž porušení dobrých mravů může být důvodem pro neplatnost určitého ujednání či celé smlouvy. Nově Nejvyšší soud judikoval, že ze stejného hlediska lze za určitých okolností posuzovat i smlouvy mezi podnikateli (23 ICdo 56/2019).

 

Výše popsané uvádíme co možná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, bohužel samozřejmě za cenu podrobnosti. Pokud máte v čemkoliv jakékoliv nejasnosti, prosím neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám případné nejasnosti vysvětlíme, doplníme, popřípadě samozřejmě zařídíme a vyřešíme. Jakmile budou k dispozici jakékoliv další podstatné informace, budeme Vás neprodleně kontaktovat. 

 

kolektiv advokátní kanceláře Mgr. Davida Běhala - Fügnerovo nábřeží 2809, 760 01 Zlín

M: +420 602 779 658 - T: +420 577 220 890 - E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.