Novinky - listopad 2020

Vážení klienti a obchodní partneři, přicházíme s dalším stručným přehledem právních aktualit, které by vás mohly zajímat.

Předně si vás dovolujeme touto cestou ujistit, že žádná čísla nově nakažených nás nemohou zastavit, máme otevřeno a jsme vám i v této komplikované době neustále plně k dispozici, a to nejen osobně. Využíváme všechny dostupné prostředky dálkové komunikace a můžeme se tak nadále pravidelně vídat, a to zcela hygienicky, každý na svém monitoru. Běžně využíváme k jednání mimo telefonů Teams, Skype, Zoom, WhatsApp a řadu dalších prostředků a jsme vám na nich denně k dispozici.

Za posledního půl roku, tedy od posledního vydání našeho zpravodaje, se legislativní i judikatorní proces nesl zejména ve znamení celosvětové pandemie a jejího řešení na úkor standardní právní agendy. Přesto došlo k několika právně zajímavým událostem a dovolujeme si vám tak opět předložit několik novinek hodných vaší pozornosti:

 

Zrušení daně z nabytí nemovitostí

Zákonem č. 386/2020 Sb. bylo zcela zrušeno zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb. o dani z nabytí nemovitých věcí, čímž došlo fakticky k úplnému zrušení daně z nabytí všech nemovitostí. Zákon nabyl účinnosti dne 26. 9. 2020, jeho účinky (tedy zrušení daně) se ale vztahují zpětně i na veškeré převody, k jejichž vkladu došlo 1. 12. 2019 nebo později.

Pokud jste v uvedeném období převáděli jakoukoliv nemovitost a daň jste přesto zaplatili, máte právo na její vrácení. K vrácení ale nedochází automaticky, je třeba o něj písemně požádat.

Pokud byste si se žádostí nevěděli rady, neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

 

Nový stavební zákon

Česká republika dlouhodobě obsazuje celosvětově nejvyšší příčky v délce stavebního řízení – v porovnání s ostatními zejména evropskými zeměmi je český proces vyžadovaný pro zahájení stavby natolik komplikovaný, že zpravidla trvá několik let. Ve snaze zkrátit a zjednodušit celý proces připravila vláda návrh nového stavebního zákona a předložila jej poslanecké sněmovně. První čtení má sněmovna v plánu právě dnes. Jakkoliv je snaha o zjednodušení stavebního řízení zcela nepochybně správná, odborníci i opozice se shodují, že zákon je nekoncepční, nedostatečně promyšlený a v řadě záležitostí vyvolává více problémů, než je tomu podle stávající právní úpravy. Ani tak ale není vyloučeno, že nový zákon s ohledem na vládní většinu projde celým legislativním procesem. Pokud by k tomu skutečně došlo, byla by to jednoznačně největší změna ve výstavbě za posledních deset let. Prozatím je návrh na samotném počátku a nemá tak význam vás seznamovat s podrobnostmi, ale bude celý proces sledovat a jakmile bude osud tohoto návrhu jasnější, budeme vás včas informovat. Pokud byste se přesto rádi s návrhem seznámili, veškeré podklady naleznete ZDE.

 

Velká novela zákoníku práce

Zákonem č. 285/2020 Sb., vyhlášeným dne 26. 6. 2020 došlo k významné novelizaci zákoníku práce. Novela přináší poměrně podstatné změny a novinky - méně významná část z nich nabyla účinnosti již k 30. 7. 2020, mnohem významnější změny jsou účinné od 1. 1. 2021. Níže uvádíme přehled těch nejvýznamnějších z nich:

 

Vysílání zaměstnanců

V rámci celé Evropské unie se sjednocují pravidla pro vysílání zaměstnanců a jejich odměňování - obecně se zavádí povinnost v případě vysílání respektovat normy té země, do níž je zaměstnanec vyslán, a to jak co do odměňování, tak co do dalších pracovních podmínek, jako jsou cestovní náhrady, podmínky ubytování a podobně. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost nastavení pracovních cest a vysílání zaměstnanců s ohledem na odlišné podmínky zejména odměňování zaměstnanců v okolních státech.

 

Dovolená

Ruší se dovolená za odpracované dny a nově se systém dovolená zakládá na odpracovaných hodinách. V tomto směru doporučujeme prověřit způsob sjednání dovolené v pracovních smlouvách - ne vždy je převod na hodiny úplně jednoznačný.

 

Sdílené pracovní místo

Zaměstnavatel získává právo umožnit zaměstnancům, aby se "dělili" o jedno pracovní místo. Záleží pak na samotných zaměstnancích, jak zajistí plnění pracovních povinností s tímto místem spojených.

Vedoucí zaměstnanec

Vyjasňuje se jak definice vedoucího zaměstnance, tak s ním spojená práva a povinnosti. Vedoucí zaměstnanec, pokud je skutečně dle zákonné definice vedoucím zaměstnancem, může mít v mnohém zcela jinak nastavená práva a povinnosti, než řadoví zaměstnanci.

 

Náhrada újmy pozůstalým po zemřelém zaměstnanci

Obecně dochází k mimořádnému navýšení náhrad. Výše náhrady se nově odvozuje od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství – základ je stanoven na její dvacetinásobek. Oproti dosavadní obvykle užívané náhradě ve výši 240 000,- Kč se jedná o několikanásobné zvýšení.

 

Doručování písemností

Se sjednocuje a významně zjednodušuje, a to jak ve prospěch zaměstnanců, tak zaměstnavatelů.

S ohledem na dosah a význam novinek velmi doporučujeme provést revizi vnitřních předpisů, pracovních řádů, směrnic, jednotlivých dokumentů a celkové organizace. Změny nejsou úplně zásadní, ale řada běžně užívaných ujednání získává s uvedených souvislostech zcela jiný význam a zejména důsledky.

 

Velká novela zákona o obchodních korporacích

Prakticky od samotného vzniku zákona o obchodních korporacích se řešila jeho velká novela, která měla odstranit některé od počátku zřejmé nedostatky. Tuto velkou novelu přinesl zákon33/2020 Sb. ze dne 21. 1. 2020, který nabývá účinnosti 1. 1. 2021. Přehled nejvýznamnějších změn si vám dovolujeme nyní předestřít:

 

Zisk a jiné vlastní zdroje - pravidla výplaty zisku

Pojmově se lépe rozděluje skutečný zisk a jiné vlastní zdroje. Výplata zisku je nově striktně vázána na splnění 3 testů (ziskovosti, vlastního kapitálu a insolvence).

 

Zákaz bezúplatného plnění společníkům

Jednoznačný a téměř bezvýjimečný. Nicméně nejasný je důsledek porušení zákazu, nejasné je také zda a jak se týká i bezúplatného zajištění.

 

Smlouva o výkonu funkce, její schvalování, účinky a důsledky

Nově je účinná po schválení valnou hromadou, ale zpětně k datu podpisu smlouvy.

Pokud je rozpor mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, má společenská smlouva přednost před smlouvou o výkonu funkce, ale pokud byla smlouva o výkonu funkce schválena dostatečnou většinou pro změnu stanov, pak má přednost smlouva o výkonu funkce. Odstoupení z funkce je nově účinné až projednáním jmenujícího orgánu.

 

Odpovědnost statutárního orgánu - drakonické povinnosti v případě úpadku

Nabývá nově poněkud děsivých rozměrů a souvislostí. Zákonné ručení se totiž nahrazuje povinností doplnit majetkovou podstatu společnosti až do výše rozdílu mezi dluhy a majetkem. O doplnění a jeho výši budou nově rozhodovat insolvenční soudy a to na základě výkonu funkce s péčí řádného hospodáře. Důrazně doporučujeme zavést vnitrofiremní systém administrativy rozhodnutí statutárních orgánů a archivace jejich podkladů pro účely jednoznačné evidence zachovávání péče řádného hospodáře. Pokud máte zájem, jsme připraveni vám poskytnout aktuálně nejosvědčenější systémy obdobných evidencí.

 

Ředitelé jako "faktičtí vedoucí" a jejich mimořádná odpovědnost

Řada společností má vyhrazeny pozice ve statutárním orgánu (zapisovaném do obchodního rejstříku) pouze majitelům, nebo nejvyššímu managementu, diviznímu vedení atd. Fakticky pak vedení společnosti vykonávají vedoucí zaměstnanci. Novela jednoznačně stanovuje, kdo je v pozici faktického vedoucího a stanovuje, že faktičtí vedoucí (typicky ředitelé) odpovídají stejně, jako by byly členy statutárního orgánu. Tyto osoby jsou tak nově plně odpovědné zejména za zachovávání péče řádného hospodáře, zákaz konkurence, úprava střetu zájmů. V souvislosti s výše uvedeným zpřísněním odpovědnosti členů statutárních orgánů tak považujeme odpovědnost vedoucích zaměstnanců za natolik podstatnou, že doporučujeme velmi detailní úpravu práv a povinností formou manažerské smlouvy a ze strany ředitelů snahu o systematizaci jejich funkcí, protože dřívější útěcha v zaměstnanecké pozici tímto zcela pozbývá své opodstatnění.

 

Úpravy valných hromad

Dochází k významnému vyjasnění a novinkám, zejména úpravě práva na poradce společníka na valné hromadě, úpravě formy hlasování na valné hromadě a povinné "nekonečné" archivace zápisů z valných hromad. Zejména formu, vedení a archivaci usnesení valných hromad doporučujeme zkontrolovat - podle našich zkušeností ještě řada společností používá postupy a formuláře z doby před rokem 2014, které mohou zčasta znamenají neplatnost usnesení valné hromady.

 

Práva a povinnosti spojené s podílem (akciemi) společnosti

Novela přináší významné uvolnění přísných pravidel a unifikace podílů a akcií. Nově mohou společnosti mít mimo jiné například podíly, s nimiž je spojeno právo jmenovat a odvolávat člena orgánu dle vlastní volby, akcie nově musejí být nositeli pouze hlasovacího práva NEBO podílu na zisku NEBO podílu na likvidačním zůstatku, ale už nikoliv všech třech těchto práv. Mohou se tak běžně vyskytovat například akcie zcela bez hlasovacích práv. K podstatnému vyjasnění dochází také u hromadných listin nahrazujících akcie.

Novela tak s sebou přináší nejen změny vyžadující inkorporaci do korporátních dokumentů, ale také řadu možností na jasnější úpravu skutečné představy organizace společností. I s ohledem na současnou komplikovanou situaci se tak nabízí možnost celkového procesního a organizačního auditu a zapracování výsledků již s přihlédnutím k této novelizaci.

 

Novela zákona o DPH

V letošním roce dochází k podstatným změnám v DPH. Již od 1. 1. 2020 mohly daňové subjekty dobrovolně postupovat podle směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty. Následně od 1. 9. 2020 došlo k transpozici této směrnice do českého zákona č. 343/2020 Sb. Tato novela řeší zejména následující:

 

Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie

Nově platí, že první dodávka bude od DPH osvobozena a přeprava bude přiřazená této první dodávce. v pořadí druhá dodávka nebude obsahovat přepravu a bude podléhat zdanění, a to až na situace když prostředník je registrovaným plátcem v zemi zahájení přepravy – v takovém případě půjde o vnitrostátní dodávku bez přepravy a od DPH bude osvobozená druhá dodávka.

 

Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady / konsignační sklady.

Zboží v tomto režimu se nepovažuje za zdanitelné plnění a odběratel není povinen registrovat se k DPH již k okamžiku přesunu zboží do skladu v ČR. Nově jsou povinnosti k DPH spojené až s vyskladněním zboží, které může probíhat postupně. Proces je ae administrativně příliš komplikovaný a podléhá lhůtám - důrazně proto doporučujeme přizpůsobit této situaci smlouvy o call off skladech a konsignačních skladech.

 

Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Je možné pouze pokud dodavatel předloží DIČ kupujícího.

 

Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

Dochází ke zpřísnění důkazní povinnosti o nutnost předložení více důkazů. Nestačí pouze písemné prohlášení odběratele.

 

Víte že...

 

...i skryté kamery lze legálně využít ke kontrole pracoviště?

podle nejnovější judikatury Evropského soudu pro lidská práva ani skryté kamery nepředstavují zásah do soukromí zaměstnanců, pokud je zachována rovnováha mezi respektováním práva zaměstnanců na soukromí a oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

 

...zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele vás neochrání?

i když pojišťovna poskytne plnění, má právo na jeho vrácení, pokud došlo ze strany zaměstnavatele nebo jiného zaměstnance k závažnému porušení BOZP.

 

...pro nezaložení účetní závěrky může soud společnost zrušit?

podle novely zákona o obchodních korporacích budou soudy oprávněny zrušit každou společnost, která nezaloží včas účetní závěrku a rok se soudu neozve.

Výše popsané uvádíme co možná nejsrozumitelněji a nejpřehledněji, bohužel samozřejmě za cenu podrobnosti. Pokud máte v čemkoliv jakékoliv nejasnosti, prosím neváhejte se na nás obrátit, rádi Vám případné nejasnosti vysvětlíme, doplníme, popřípadě samozřejmě zařídíme a vyřešíme. Jakmile budou k dispozici jakékoliv další podstatné informace, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

kolektiv advokátní kanceláře Mgr. Davida Běhala - Fügnerovo nábřeží 2809, 760 01 Zlín

M: +420 602 779 658 - T: +420 577 220 890 - E: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.